مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:ماندگار قلندری
شهرت:ماندگار
نخصص ها:مدیریت ، فقه و اصول ، روانشناسی

زندگی نامه


اتمام سطوح تحصیلی حوزوی 
شرکت در دروس خارج فقه و اصول  (  ۱۴ سال)
 کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت آموزشی 
 مقطع دکتری در رشته مدیریت قرآن و علوم
همکاری های تحقیقاتی، پژوهشی،اجرائی مدیریتی با مراکز و موسسات  ( مرکز جهانی علوم انسانی. جامعه المصطفی العالمیه . مجمع پژوهشگران و ..)