روابط انسانی در سازمانهای آموزشی با رویکرد اسلامی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1393
چكيده در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی با توجه به رويكرد اسلامي در پنج محور کلی مورد مطالعه قرارگرفته است؛ شناخت ماهیت، ابعاد، انواع، شاخص‌ها و مبانی چهارگانه روابط انسانی سازمان آموزشی (ارتباطات، گروه، قدرت و رهبری) با رویکرد اسلامی، از اهداف عمده تحقیق و پژوهش حاضر می‌باشد. اهمیت آشنایی با چرایی رفتار منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی در سطوح مختلف اعم از مدیران، کارکنان، اساتید، معلمان و دانش‌پژوهان، هدایت و کنترل رفتار فردی و سازمانی آن‌ها از سوی دیگر؛ پژوهش‌گر را بر آن داشت تا با مطالعه عناصر و شاخصه‌های مهم روابط انسانی در این سازمان‌ها، زمینه‌های بهبود روابط انسانی مطلوب را شناسایی و در قالب مدل و استانداردهای روابط انسانی، ارائه نماید؛ بهره‌برداری از تلاش‌های پژوهشگران و صاحب‌نظران فرهیخته در این موضوع و تقریب محتوای مبانی مدیریتی در زمینه روابط انسانی در مدیریت نوین و سبک مدیریت اسلامی از ویژگی‌های خاص پژوهش می‌باشد؛ بررسی عوامل و موانع ایجاد و استمرار روابط انسانی مطلوب برگرفته از منابع اصیل اسلامی که در فصل پایانی این پژوهش بدان پرداخته شده است، افق روشنی را در مسیر الگوگیری و تنظیم سبک مدیریت روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی برگرفته از منابع اصیل اسلامی، نوید می‌دهد. کلید واژگان: سازمان، سازمان آموزشی، روابط انسانی، رفتار سازمانی